Jaturamitr.com จตุรมิตรสามัคคี
ประวัติและความเป็นมา จตุรมิตรสามัคคี

 
การแข่งขัน “จตุรมิตรสามัคคี” นั้น เป็นความคิดริเริ่มของอาจารย์โปร่ง ส่งแสงเติม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กับอาจารย์อารีย์ เสมประสาท อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทั้ง 2 ท่านได้มาขอความร่วมมือกับอาจารย์บุญอวบ บูรณะบุตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทพศิรินทร์ และอาจารย์บรรณา ชโนดม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญ ในอันที่จะร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง 4 สถาบันขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีของครูอาจารย์ และนักเรียนทั้งฝ่ายนักกีฬาและฝ่ายกองเชียร์ ซึ่งอาจารย์ทั้ง 4 ท่าน ได้มีความเห็นพ้องกันในความคิดอันนี้

การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2507 โดยลำดับการแข่งขันและการเป็นเจ้าภาพ ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 - เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 18 พฤศจิกายน 2507 – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 2 – เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2508 – โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
ในปี พ.ศ.2509 และ 2510 งดการแข่งขัน เพราะสนามไม่ว่าง เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ และกีฬาแหลมทอง ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
 • ครั้งที่ 3 – เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2511– โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 4 – เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2512 – โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 5 – เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2513 – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 6 – เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ถึง 30 ตุลาคม 2514 – โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 7 – เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2516 – โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และภาวะทางการเมืองไม่อำนวยให้จัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี จึงว่างเว้นไประยะหนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ถึง 2520 และได้มีการจัดขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2521 เป็นครั้งที่ 8
 • ครั้งที่ 8 – เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2521 – โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
ในวันชิงชนะเลิศ ทั้ง 4 โรงเรียนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยใช้สนามจุฬาลงกรณ์เป็นสนามแข่งขัน หลังจากการแข่งขันครั้งที่ 8 แล้วก็เว้นอีก 2 ปี จึงได้มาเริ่มจัดการแข่งขันขึ้นในปี พ.ศ.2524 ซึ่งนับเป็นการแข่งขันครั้งที่ 9
 • ครั้งที่ 9 – เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2524 – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 10 – เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2525 – โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 11 - เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 25 พฤศจิกายน 2526 – โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 12 – เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2527 – โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 13 – เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 9 พฤศจิกายน 2528 – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 14 – เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ถึง 26 ธันวาคม 2530 – โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 15 – เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม 2532 – โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 16 – เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม 2534 – โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 17 – เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ถึง 28 ธันวาคม 2536 – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ.
 • ครั้งที่ 18 – เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2538 – โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 19 – เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ถึง 20 ธันวาคม 2540 – โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 20 – เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ถึง 19 ธันวาคม 2542 – โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 21 – เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึง 24 พฤศจิกายน 2544 – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 22 – เมื่อวันที่ 12 มกราคม ถึง 18 มกราคม 2547 – โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 23 – เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2548 – โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 24 – เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ถึง 24 พฤศจิกายน 2550 – โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 25 – เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 28 พฤศจิกายน 2552 – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ
การแข่งขันครั้งที่ 26 เดิมได้กำหนดไว้ ในเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2554 แต่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย จึงได้มีมติเลื่อนการแข่งขันไปเป็นปี พ.ศ. 2555

 • ครั้งที่ 26 – เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 17 พฤศจิกายน 2555 – โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นเจ้าภาพ
 • ครั้งที่ 27 – วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 22 พฤศจิกายน 2557 – โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
ในการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรนั้น คณะกรรมการได้ตกลงกันว่า ถ้ามีการแข่งขันทุกปีเกรงว่าอาจทำให้สิ้นเปลือง ถ้าจะจัดปีเว้นปี จะทำให้ขาดช่วง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้จัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรปีเว้นปี โดยปีที่ไม่มีการแข่งขัน ให้จัดเป็นการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรเหย้า – เยือนขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันโดยใช้สนามภายในโรงเรียนเท่านั้น

 

ดูเพิ่มเติม

 

 


ส่งต่อให้เพื่อน :

 

Last modified: Saturday, 23 August, 2014 -- 20:26

 


 Jaturamitr.com > ประวัติและความเป็นมา จตุรมิตรสามัคคี