Jaturamitr.com จตุรมิตรสามัคคี
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ (Disclaimer) และนโยบายการให้บริการ (Terms of Service)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ (Disclaimer) และนโยบายการให้บริการ (Terms of Service)
tags: ความรับผิดชอบ, การเรียงชื่อโรงเรียน, ความเป็นกลาง, นโยบาย, ความไม่บกพร่องของข้อมูล
 
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ (Disclaimer) และนโยบายการให้บริการ (Terms of Service) ฉบับนี้ กระทำขึ้นระหว่างท่าน "ผู้ใช้งาน" (User) และกลุ่มสารสนเทศจตุรมิตรหรือ Jaturamitr Internet Group หรือ JMIG หากมิได้กล่าวเป็นอย่างอื่น ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้จัดทำเว็บไซต์"

การใช้เว็บไซต์นี้ (Jaturamitr.com) ต้องเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

 1. บททั่วไป -- เว็บไซต์นี้ เป็นเพียงสื่อกลาง ในการให้บริการ เก็บรวบรวม ข้อมูล บริการ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้ใช้บริการ และผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยบรรดาข้อมูล บริการ และข่าวสารในบริการ ที่อยู่ในเว็บไซต์อาจมีความล่าช้า การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องในข้อมูล บริการ และข่าวสารดังกล่าว ดังนั้น ผู้จัดทำเว็บไซต์ จึงไม่ขอรับรอง และไม่รับประกันความถูกต้อง ของข้อมูล บริการ ข่าวสาร หรือข้อความใดๆ ในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งลำดับ เวลา ความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ ความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูล บริการหรือข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลจากบุคคลที่สาม ซึ่งได้นำมาประกาศบนเว็บไซต์นี้ หรือเป็นข้อมูลของบุคคลที่สาม ในเว็บไซต์อื่น ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ โดยผ่านเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจากการประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้นทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ตีความ ตัดต่อ เขียนรายงาน หรือส่งข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ผ่านบริการของเว็บไซต์นี้ หรือไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตาม ผู้จัดทำเว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 2. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น -- เว็บไซต์นี้ อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการ และดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ผู้จัดทำเว็บไซต์ มิได้ให้การรับรอง หรือยืนยันความถูกต้อง ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า ผู้จัดทำเว็บไซต์ ให้การรับรอง หรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่าน เลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ผู้จัดทำเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียด ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจน นโยบายการรักษาความปลอดภัย ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

 3. การไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย -- ผู้จัดทำเว็บไซต์ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น ผู้จัดทำเว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าผู้จัดทำเว็บไซต์จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

 4. ภาวะนอกเหนือการควบคุม -- ผู้จัดทำเว็บไซต์ จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุที่ ผู้จัดทำเว็บไซต์ ไม่สามารถควบคุมการดำเนินการได้โดยตรง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ การที่อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล หรือสายโทรศัพท์ หรือเครื่องมือติดต่ออื่นไม่ทำงาน หรือปัญหาอันเกิดจากการต่อ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม ความผิดพลาด ของผู้ประกอบการอื่น อากาศที่เลวร้าย แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภาวะที่อยู่นอกเหนือการควบคุม (force majeure) และการประท้วงนัดหยุดงาน หรือปัญหาแรงงานอื่นๆ

 5. การสงวนสิทธิ์ -- หากมิได้กล่าวเป็นอย่างอื่น บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นสิทธิของเจ้าของเว็บไซต์ โดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของประเทศไทย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน ผู้จัดทำเว็บไซต์ ไม่ว่าเพียงบางส่วน หรือ ทั้งหมด จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาทันที

 6. การไม่ระบุความเป็นเจ้าของในเนื้อหา -- บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ อันเป็นสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของรายอื่น ให้ถือว่าสิทธิ์โดยชอบธรรมทั้งหมด ตกแก่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ เพื่อความกระชับในการนำเสนอเนื้อหา ผู้จัดทำเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการระบุถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่รับทราบและรู้จักโดยทั่วไป

 7. กฎสากลแห่งการใช้อินเทอร์เน็ต -- โปรดระลึกไว้เสมอว่า โดยกฎโดยสากลของการใช้อินเตอร์เน็ตนั้น ผู้ใช้จะต้องทำตาม กฎของแต่ละประเทศ เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต และข้อความ และเนื้อหาที่ยอมรับได้ของประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้งาน ตกลงที่จะ ทำตามกฎหมายที่บังคับใช้ เกี่ยวกับการส่งผ่านข้อมูลจากประเทศไทย หรือประเทศที่ท่านพำนักอยู่

 8. การไม่รับรองในความคงอยู่ -- ผู้จัดทำเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวร เป็นบางส่วน หรือทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย ผู้จัดทำเว็บไซต์ ไม่รับผิดชอบต่อท่านผู้ใช้งาน หรือบุคคลที่สาม สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ และการหยุดให้บริการชั่วคราว หรือถาวรนั้น

 9. จรรยาบรรณสื่อ -- ผู้จัดทำเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยอาสาสมัครจากทั้งสี่สถาบัน มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลต่างๆ ทั้งรายงานข่าว, ความคิดเห็นที่มีต่อข่าว, การคาดคะเนผลการแข่งขัน, รูปภาพ หรือเนื้อหาใดๆก็ตามในเว็บไซต์ ด้วยความเป็นกลางและอาศัยข้อมูลข้อเท็จจริง รวมทั้งใช้การประเมินความน่าจะเป็นที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ เว็บไซต์แห่งนี้ไม่มีเจตนาที่จะลำเอียง ยั่วยุให้เกิดความแตกแยก เข้าข้างโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นพิเศษ เนื้อหาทั้งหมดตั้งอยู่บนจรรยาบรรณของการนำเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงและความสามัคคีของทั้งสี่โรงเรียน

 10. การเลือกปฏิบัติ -- เนื้อหาในเว็บไซต์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร, รูปภาพ, บทความ หรือการออกแบบใดๆ เป็นการทำงานที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของผู้จัดทำเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยอาสาสมัคร ซึ่งเป็นนักเรียนและศิษย์เก่าจากทั้งสี่โรงเรียน โดยมีอาจารย์จากทั้งสี่โรงเรียน คอยให้คำแนะนำ มิได้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกลุ่มบุคคล, คณะ, ครูอาจารย์, ศิษย์เก่า หรือนักเรียน จากโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเพียงโรงเรียนเดียว ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการพาดพิงถึงสถาบันในเนื้อหาข่าว, การออกแบบถ้อยคำ, การออกแบบกราฟิก หรือการใช้สีสันในเว็บไซต์ ผู้จัดทำเว็บไซต์ใช้หลักการของการบรรณาธิการ, การออกแบบองค์ประกอบศิลป์ และจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชนเป็นหลัก มิได้ใช้อำนาจในเชิงเกื้อหนุนพวกพ้อง หรือเลือกปฏิบัติ และมิได้ทำงานโดยตั้งอยู่บนความอคติใดๆทั้งสิ้น เว็บไซต์แห่งนี้ไม่มีเจตนา, ธรรมนูญ หรือนโยบายใดๆที่จะลำเอียง ยั่วยุให้เกิดความแตกแยก เข้าข้างโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นพิเศษ

 11. การเรียงลำดับชื่อโรงเรียน -- การเรียงลำดับชื่อโรงเรียนในกลุ่มจตุรมิตร หากกล่าวโดยทั่วไป และมิได้มีการกล่าวเป็นอื่น หรือไม่มีโรงเรียนใดมีส่วนสอดคล้องกับเนื้อหานั้นๆโดยตรง หรือไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องจัดตำแหน่งการเรียงลำดับ ให้โรงเรียนเจ้าภาพไว้ก่อนหน้า ผู้จัดทำเว็บไซต์ จะเรียงลำดับตามที่ยึดถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียม และอ้างอิงจากเนื้อเพลงจตุรมิตรสามัคคี ดังนี้

  • สวนกุหลาบวิทยาลัย
  • เทพศิรินทร์
  • อัสสัมชัญ
  • กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 12. การไม่รับรองในความถูกต้อง -- ด้วยความที่เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าว ซึ่งต้องอาศัยความรวดเร็วในการนำเสนอ ดังนั้นข้อมูล เนื้อหา ความคิดเห็น การคาดคะเน หรือข้อเท็จจริงต่างๆ อาจมีความผิดพลาดได้ ซึ่งนั่นเป็นความผิดพลาดของการนำเสนอ มิได้เป็นการตั้งใจนำเสนอผิด เพื่อยั่วยุให้เกิดความแตกแยก และมิได้มีวาระซ่อนเร้นในการนำเสนอใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำเว็บไซต์ พยายามอย่างยิ่งที่จะนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข่าว หรือข้อมูลใดๆก็ตาม ด้วยความถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยปัจจัยต่างๆอันจำกัด โดยเฉพาะปัจจัยเวลา ดังนั้น หากมีข้อมูลใดๆในเว็บไซต์แห่งนี้ผิดพลาด ทางผู้จัดทำเว็บไซต์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับฟังความคิดเห็นของ และ/หรือ ข้อเท็จจริง ท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อปรับปรุงเนื้อ ข้อมูลของเราให้ดียิ่งขึ้น

 13. การแก้ไขข้อตกลง-- ผู้จัดทำเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อตกลงและสัญญาตามสมควร

 14. ความบกพร่องของสัญญา -- ในกรณีอื่นใด หรือหากศาล หรือเขตอำนาจศาลใด เห็นว่าข้อกำหนดของสัญญานี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของสัญญานี้ หรือข้อตกลงนี้ ใช้บังคับไม่ได้ ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นโมฆะ ให้ส่วนที่เหลือของสัญญานี้ ยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยทั้งสองฝ่าย จำต้องหาข้อสัญญาใหม่ มาแทนที่ข้อสัญญาใดๆ ที่ใช้บังคับไม่ได้ ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นโมฆะ

 15. กฎหมายที่ใช้บังคับ -- ข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย

เนื่องจากเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ สัญญาของครีเอทีฟคอมมอนส์ ประเภทต้องยอมรับสิทธิของผู้สร้างสรรค์ ต้องไม่ใช่เพื่อการค้าและต้องไม่แก้ไขต้นฉบับ (Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License) ท่านสามารถดาวน์โหลดสัญญาฉบับภาษาไทย (PDF) หรือ อ่านฉบับภาษาอังกฤษ

หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ได้โดยการคลิก Leave Message ที่ด้านล่างของเว็บไซต์

 

Last modified: Sunday, 04 November, 2007 -- 14:38

 
หากมิได้กล่าวเป็นอย่างอื่น สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด และสงวนสิทธิ์บางประการ ตามข้อตกลง Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License Jaturamitr.com > เกี่ยวกับเรา > คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ (Disclaimer) และนโยบายการให้บริการ (Terms of Service)